COMUNA BUNEȘTI

Înștiințare organizare concurs

26 mai 2023

PRIMĂRIA COMUNEI BUNEȘTI, județul SUCEAVA, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Data solicitată de publicare a anunțului: 25.05.2023
[ ] Solicităm reprezentant ANFP în comisia de concurs
Funcția publică scoasă Ia concurs:

 • Inspector, clasa l, grad debutant, COMPARTIMENT FINANCIAR – CONTABIL – 175551
  Data, ora și locul desfășurării probei scrise :26.06.2023 10:00, BUNESTI
  Perioada de depunere a dosarelor 25.05.2023 – 13.06.2023
  Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de Ia data expirării termenului de depunere a dosarelor.
  Perioada depunere contestație Ia selecție: în termen de cel mult 24 de ore de Ia data afișării rezultatului selecției dosarelor,
  Perioada soluționare contestații Ia selecție: în termen de maximum 24 de ore de Ia expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
 • Condiții de participare
  Condiții specifice pentru ocuparea postului
  Pentru Inspector – 175551 – Clasa l, Grad debutant, COMPARTIMENT FINANCIAR – CONTABIL
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
  Domeniu de studiu: Științe economice (Ramura de știință)
  Vechime minimă în specialitatea studiilor 0 anDurată
  timp de muncă:8h/zi – 40h/saptamâna
 • Bibliografie și tematică
 1. Constituția României, republicată
  cu tematica Titlu Il – Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale;
 2. OrdonanțaGuvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,
  republicată, cu modificările și completările ulterioare
  cu tematica Capitolul I – Principii si definit i; Capitolul Il Dispozitii speciale – Sectiunea I – Egalitatea in
  activitatea economica si in materie de angajare si profesie;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu
  modificările și completările ulterioare
  cu tematica Capitolul Il – Egalitatea de sarse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii;
 4. Titlul I și Il ale părții a VI-a din Ordonanța de urgențăa Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și
  completările ulterioare
  cu tematica Partea a VI-a – Statutul functionarilor publ ci, prevederile aplicabile personalului contractual
  din Administratia publica si evidenta personalului platit din fonduri publice Titlul I si Titlul Il;
 5. Legea nr. 227/2015 – privind Codul Fisca , cu modificarile si completarile ulterioare
  cu tematica Titlul IX – Impozite si taxe locale;
 6. Legea 207/2015 privind Codul de procecura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
  cu tematica Titlul V – Stabilirea creantelor fiscale Titlul VII – Colectarea creantelor fiscale – HG nr. 123/2002;
 7. HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelo- metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul
  fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
  cu tematica Bibliografia va fi studiata integ-al;
 8. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu
  gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  cu tematica Bibliografia va fi studiata integeal;
 9. Regulamentul operatiunilor de casa, aprobat prin Decretul nr. 209/1976
  cu tematica Bibliografia va fi studiata integral;
 10. Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
  cu tematica Bibliografia va fi studiata integral;
  Persoane de contact:
  GAFINCU, MARIA, SECRETAR-GENERAL, C758035523, 0230549001

Last modified: 26 mai 2023

Comments are closed.