COMUNA BUNEȘTI

Hotărârile autorității deliberative

2023

Ianuarie

HCL 1 – Aprobarea documentației Studiului de Fezabilitate pentru investiția “Construire și dotare dispensar uman în comuna Bunești”

HCL 2 – Predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Construire și dotare dispensar uman în comuna Bunești”

HCL 3 – Desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2023

HCL 4 – Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2022 aprobata prin dispozitia
nr.1/05.01.2023

HCL 5 – Aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali, precum și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav pentru anul 2023

HCL 6 – aprobarea Planului de actiuni și/sau lucrări de interes local pe anul 2023 in vederea
aplicării prevederilor Legii 416/2001 privind Venitul Minim Garantat cu modificările și completările ulterioare

HCL 7 – Aprobarea structurii organizatorice a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Bunești

HCL 8 – Aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 și estimărilor pentru anii
2024-2026

HCL 9 – Aprobarea prelungirii solicitării scrisorii de garanție bancară pentru restituirea avansurilor din grant aferente proiectelor contractate în cadrul PNDR 2014-2020

Februarie

HCL 10 – Desemnarea preşedintelui de şedinţă pentru luna martie 2023

HCL 11- Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

HCL 12 – Aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV al anului 2022

HCL 13 – Protocolul de colaborare-proiect „Hub de Servicii MMSS-SII MMSS” cod MySmis 130963

HCL 14 – Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pășune comunală, prin act aditional, pentru un an a contractelor care expiră în luna aprilie 2023

HCL 15 – Aprobarea contractării unui credit în valoare de 1.400.000 lei și garantarea acestuia cu veniturile proprii pentru plata ultimei tranșe la proiectul „Reabilitarea și modernizarea sediului Primăriei Bunești”, în scopul conservării si protejării patrimoniului cultural pe o perioadă de trei ani

HCL 16 – Aprobarea devizului general aferent proiectului „Elaborarea în format digital a documentației de amenajarea teritoriului și de urbanism – Plan Urbanistic General pentru comuna Bunești, județul Suceava”

HCL 17 – Aprobare devizului general aferente proiectului „Implementarea sistemelor inteligente de
management local în comuna Bunești, județul Suceava”

Comments are closed.